Cafea proaspăt prăjită la noi în prăjitorie
Transport gratuit la toate comenzile peste 200lei!
Livrare in toata România!

Termeni și condiții

Preambul: Secțiunea Termeni si condiții este redactată în concordanța cu normele legale
incidente în materie (OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic,
Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, OG 21/1992
privind protecția consumatorului).
I. DATE DE IDENTIFICARE (obs: datele de identificare complete vor fi disponibile și în alte
secțiuni ale site-ului, ușor accesibile de către orice utilizator) Site-ul
www.midnightcosmetiko.com este proprietatea societății Cafenea Bucafe SRL, persoana
juridică română, având sediul în Bucuresti Sector 3, Strada Sold. NICOLAE T Sebe, Nr.18
Anexa C2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/660/21.01.2019
din data 21.09.2019, având CUI 40459038, email: contact@bucafe.ro , telefon 0725 900 888 ,
cont bancar nr. deschis la LibraBank.
II. DEFINIȚII
Consumator – persoana fizică care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă, în afara
activității sale profesionale, produsele comercializate de vânzător.
Cumpărător – orice persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care
transmite o comandă vânzătorului.
Vânzător – Cafenea Bucafe SRL, persoană juridică română, acționând ca profesionist, cu
datele de identificare mai-sus menționate.
Profesionist – sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere;
constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe
persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea
de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
Conținut – toate informațiile, datele, imaginile, fișierele video publicate pe site și care pot fi
vizualizate sau accesate în orice modalitate de către cumpărător, incluzând, dar fără a se
limita la acestea, conținutul oricărei comunicări email transmisă de către vânzător, orice
informație legată de produsele și/sau tarifele practicate de vânzător.
Comanda – manifestarea fermă de voință a cumpărătorului prin care acesta transmite
vânzătorului intenția sa de a achiziționa produse de pe site-ul vânzătorului. Comanda poate
fi plasată telefonic, furnizând toate datele necesare, astfel cum acestea sunt solicitate de
vânzător, sau prin completarea integrală și corectă a rubricilor formularului de comandă pus
la dispoziție pe site-ul vânzătorului.
Calitate – ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi
conferă aptitudinea de a satisface, conform destinației acestuia, necesitățile explicite sau
implicite.
Furnizor – persoana fizică sau entitatea juridică, autorizată, alta decât producătorul, care în
cadrul activității sale profesionale, îl aprovizionează pe vânzător cu produsele comercializate
de către acesta.
Producător – persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale
profesionale, fabrică produsele comercializate de vânzător pe site-ul www.bucafe.ro.
Produs – bun material a cărui destinație finală este consumul sau utilizarea individuală ori
colectivă.
Produs cu defecte – produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă și data
achiziționării nu oferă siguranță consumatorului, producând pagube acestuia.
Declarație de conformitate – declarația făcută de către un producător, prin care acesta
informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform
cu un document tehnic normativ.
Termen de garanție – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau
serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii
sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt
imputabile consumatorului.
Termen de valabilitate – limita de timp, stabilită de producător, până la care un produs
perisabil sau un produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru
sănătatea consumatorului își păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate
condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare; pentru produsele alimentare
acesta reprezintă data limită de consum; pentru produsele alimentare și cosmetice, termenul
de valabilitate este cel înscris pe ambalaj.
Termen de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare – limita
de timp/data stabilită de producător până la care un produs își păstrează caracteristicile
specifice inițiale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și
păstrare.
Data limită de consum pentru produsele alimentare – limita de timp/data stabilită de
producător până la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat
de perisabilitate și sunt susceptibile ca după un timp scurt să prezinte un pericol imediat
pentru sănătatea consumatorilor, își păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost
respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.
Data durabilității minimale – data stabilită de producător până la care un produs alimentar își
păstrează caracteristicile specifice în condiții de depozitare corespunzătoare; produsele
pentru care se stabilește data durabilității minimale nu trebuie să fie periculoase nici după
aceasta data.
Garanția legala de conformitate – protecția juridica a consumatorului rezultată prin efectul
legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de
consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la
conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea
produsului, dacă acesta nu corespunde calităților enunțate în declarațiile referitoare la
garanție sau în publicitatea aferentă;
Produse ecologice – Produsele ecologice sunt produse care conțin exclusiv ingrediente
naturale, provenite de la plante sau animale crescute în zone nepoluate, fără a se utiliza
pesticide, erbicide, fertilizatori sintetici, hormoni de creștere sau alte substanțe chimice
dăunătoare mediului (inclusiv coloranți, conservanți, arome sau parfumuri artificiale).
Produsele ecologice nu sunt modificate genetic, iar procesele de producție protejează
ecosistemele din care provin, conservând resursele naturale. Fabricarea produselor
ecologice respectă utilizarea eficientă a materiilor prime, a materialelor și a energiei, fără a
influența habitatul, biodiversitatea sau calitatea solului, a apei și a aerului.
Conținutul secțiunii termeni și condiții reprezintă contractul de vânzare-cumpărare încheiat la
distanță între cumpărător și vânzător. Cumpărătorul are obligația de a lua cunoștință de
întreg conținutul acestora înainte de a le accepta. Prin acceptarea acestor termeni și condiții
cumpărătorul este de acord cu toate dispozițiile lor. Obiectul Contractului este reprezentat de
transmiterea de la vânzător la cumpărător a dreptului de proprietate asupra produselor
selecționate de cumpărător din oferta vânzătorului în schimbul plății prețului de către
cumpărător.
Cumpărătorul va completa și transmite vânzătorului comanda ce va cuprinde produsele
selecționate de cumpărător în vederea achiziționării. Comanda se transmite telefonic sau
prin completarea de către cumpărător a formularului de comandă disponibil pe site.
Cumpărătorul declară și garantează că datele și informațiile completate/furnizate de acesta
în cuprinsul comenzii sunt corecte, complete și reale. Totodată, prin finalizarea și
transmiterea comenzii, cumpărătorul este de acord să fie contactat de către vânzător în
orice situație necesară, in legătură cu comanda plasată.
Comenzile acceptate pot fi anulate de către vânzător, cu o notificare prealabilă adresată
cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo
parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dacă:
datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte.
banca emitentă a cardului Cumpărătorului refuză, din orice motive, efectuarea
tranzacției de plată a prețului;
banca cumpărătorului refuză, din orice motiv, autorizarea tranzacției de plată a
prețului;
Comenzile acceptate pot fi anulate de către vânzător, cu notificarea prealabilă a
cumpărătorului, și dacă, înainte de livrarea produselor, sunt identificate erori în
descrierea produselor pe site-ul vânzătorului. În aceasta situație, dacă cumpărătorul
nu dorește să mențină comanda, vânzătorul va restitui de îndată cumpărătorului
sumele achitate de către acesta.
III. FACTURARE. PLĂȚI. LIVRARE
Prețurile produselor vânzătorului sunt cele afișate pe site, sunt prețuri finale, exprimate în
RON. În funcție de opțiunea cumpărătorului privind modalitatea de livrare a produselor, la
prețul afișat se va putea adăuga și costul livrării. Prețul, modalitatea de plată și termenul de
plată sunt menționate în fiecare comandă. Vânzătorul are dreptul de a stabili oferte
promoționale și oferte speciale pentru produsele sale, aceste oferte fiind valabile exclusiv pe
durata stabilită de vânzător și în limita stocului alocat pentru respectivele oferte.
Vânzătorul va emite o factură pentru produsele achiziționate. În acest sens, cumpărătorul
are obligația de a furniza vânzătorului toate datele și informațiile necesare pentru emiterea
facturii. Factura aferentă comenzii va fi transmisă cumpărătorului atât prin email, la adresa
indicată de către acesta, cât și în format fizic, împreună cu produsele comandate.
Plata produselor se efectuează de către cumpărător în oricare dintre următoarele modalități:
Plata on-line cu cardul;
Ramburs;
Transfer bancar în contul companiei;
Livrarea produselor pentru care comanda a fost acceptată de către vânzător se va face,
de regulă, pe teritoriul României, în termen de 1-3 zile lucrătoare, în funcție de adresa de
livrare indicată de cumpărător, dar oricum în decurs de cel mult 30 de zile de la
încheierea contractului.
Livrarea se face în una din următoarele modalități, în funcție de opțiunea clientului:

 • Prin serviciile de curierat, la adresa indicată de client în comanda acceptată de către
  vânzător.
  În cazul livrării prin serviciile de curierat, costul livrării este suportat de către client, acesta
  fiind stabilit de firma de curierat. În orice situație, costul livrării va fi afișat distinct de prețul
  produselor și va fi adus la cunoștința cumpărătorului înainte de finalizarea comenzii.
  Proprietatea asupra bunurilor este transferată de la vânzător la cumpărător la livrare, după
  efectuarea plății de către cumpărător; livrarea se consideră efectuată la semnarea de primire
  a documentului de transport furnizat de curier sau la semnarea de primire pe factura fiscală,
  în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului.
  În cazul în care produsul/produsele comandate de către cumpărător nu pot fi livrate de către
  vânzător, acesta îl va informa pe cumpărător asupra acestui fapt și, va returna
  cumpărătorului, prin virament bancar, prețul plătit, precum și orice alte costuri achitate de
  acesta, în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care vânzătorul a luat cunoștință de
  imposibilitatea de livrare sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres
  intenția de reziliere a contractului.
  IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Conținutul, astfel cum este definit și incluzând, fără a se limita la acestea, logo-uri,
  reprezentări, simboluri comerciale, imagini, text și/sau conținut multimedia, este fie
  proprietatea vânzătorului, fie proprietatea altor terți. Drepturile de autor sau orice alte
  drepturi conexe cu privire la conținutul afișat pe site aparține fie vânzătorului, fie altor terți.
  În niciun caz nu puteți utiliza, nu puteți modifica, transforma sau schimba conținutul, nu îl
  puteți distribui, publica, transmite, refolosi, republica, fără acordul vânzătorului. Utilizarea
  neautorizată a conținutului este strict interzisă, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor
  și a drepturilor conexe și va fi sancționată ca atare. Niciuna din mențiunile site-ului nu va
  putea fi interpretată ca acordând orice licență sau un drept de orice fel de a utiliza oricare
  dintre mărcile afișate pe site sau orice parte din conținutul acestuia.
  V. SOLUȚIONARE LITIGII. ANPC.
  Prezentul contract este supus legilor române. Orice litigii apărute între vânzător și
  cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă, inclusiv prin accesarea procedurii de soluționare
  alternativă a litigiilor, accesibil aici. În cazul în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu
  va fi posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente aflate pe raza
  teritorială a Municipiului București. Pentru orice nemulțumiri legate de modalitatea de
  derulare a relației contractuale vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția
  Consumatorului.
  VI. GARANȚIE PRODUSE
  Dacă furnizorul produselor comercializate de vânzător, acordă o garanție comercială,
  vânzătorul va acorda cumpărătorului garanție comercială în aceleași condiții. Vânzătorul
  asigură consumatorilor garanția legală de conformitate, conform dispozițiilor Legii nr.
  449/2003 privind vânzărea produselor și garanțiile asociate acestora. Consumatorii au
  dreptul de a pretinde vânzătorului remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor ca urmare a
  deficiențelor constatate, în cadrul termenul de garanție sau de valabilitate. Se consideră că
  produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
  a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care
  vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
  b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut
  vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
  c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
  d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care
  consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile
  publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau
  de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta
  produsului.
  Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la lit. d), în oricare dintre
  următoarele situații, dacă probează că:
  nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză
  declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de
  vânzare-cumpărare;
  decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.
  Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de
  vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu
  cunoască aceasta lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în
  materialele furnizate de consumator. Prin urmare, nefiind considerate a fi lipsa de
  conformitate, cazurile de mai sus nu justifică solicitarea și aplicarea garanției oferite de
  vânzător. Termene legale privind garanția legală de conformitate:
  Răspunderea vânzătorului privind garanția legală de conformitate este angajată dacă
  lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
  După expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau
  înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca
  urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile
  legii.
  Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mica de 2 ani, termenul
  de la lit. a) se reduce la această durată.
  Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în
  termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.
  Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la
  livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția
  cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de
  conformitate.
  În cazul produselor folosite, consumatorul și vânzătorul pot conveni reducerea
  termenului prevăzut la lit. a), dar nu la mai puțin de un an de la data livrării produsului.
  Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului,
  inclusiv pentru produsele acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii
  economici.
  Pentru cumpărătorii persoane juridice garanția se oferă conform dispozițiilor art. 2531 alin.
  (1) și alin. (3)-(6) C. Civ., pentru: vicii ascunse, lipsa calităților convenite, lipsuri cantitative,
  buna funcționare. Termenul de garanție este de 12 luni și începe să curgă de la data intrării
  bunului în posesia cumpărătorului.
  În cazul produselor cu un termen de valabilitate mai mic de 2 ani, garanția legală de
  conformitate se acordă până la împlinirea termenului de valabilitate.
  VII. POLITICA DE RETUR. DREPTUL DE RETRAGERE
  Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14
  zile calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:
 • de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul,
  indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor, în cazul unui contract de vânzare
  cumpărare executat de către vânzător printr-o livrare unică, indiferent de numărul de bunuri
  comandate.
 • de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul,
  indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs, în cazul unui contract privind
  bunuri multiple comandate de dvs. printr-o singura comandă și livrate separat.
  Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați, utilizând datele de contact
  ale companiei noastre, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul
  contract, utilizând o declarație neechivoca (ex: o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail).
  În acest scop, puteți completa și transmite electronic de pe site-ul nostru www.bucafe.ro
  Forumularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivoca. Dacă folosiți
  aceasta opțiune, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii
  de retragere. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți
  comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de
  retragere.
  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră,
  inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales
  altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără
  întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem
  informați cu privire la decizia dumneavoastră de a va retrage din prezentul contract. Vom
  efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru
  tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă
  modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei
  astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi
  produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele,
  fiind valabilă data cea mai apropiată. Expediați produsele la adresa sediului nostru sau
  înmânați-le direct nouă la oricare din locațiile noastre fizice, fără întârzieri nejustificate și, în
  orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea.
  Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de
  14 zile. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor. Sunteți responsabil doar
  pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare
  pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.
  Vă rugăm să luați la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la
  dreptul de retragere următoarele:
  contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă
  executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta
  a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după
  executarea completă a contractului de către profesionist;
  furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața
  financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe
  parcursul perioadei de retragere;
  furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator
  sau personalizate în mod clar;
  furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a
  sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
  furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil
  amestecate cu alte elemente;
  furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii
  contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a
  căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care profesionistul nu le
  poate controla;
  contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului
  să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de
  întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii
  în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse
  decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau
  de reparație, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse
  suplimentare;
  furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice
  sigilate care au fost desigilate după livrare;
  furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament
  pentru furnizarea de astfel de publicații;
  contractele încheiate în cadrul unei licitații;
  prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de
  mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în
  cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
  furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea
  a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a
  confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
  VIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI
  Vânzătorul poate modifica conținutul acestor termeni și condiții fără nicio notificare
  prealabilă, utilizatorii având obligația de a lua cunoștință de aceste modificări prin
  consultarea versiunii disponibile on-line. Orice modificare a conținutului secțiunii ”Termeni și
  condiții” produce efecte cu privire la actele juridice încheiate ulterior publicării acestora.
  Utilizatorul are obligația de a consulta conținutul secțiunii ”Termeni si conditii” la efectuarea
  fiecărei comenzi.
  De asemenea, vânzătorul poate modifica oricând prețurile produselor, fără nicio notificare
  prealabilă, utilizatorii având obligația de a lua cunoștință de aceste modificări prin
  consultarea site-ului. Orice modificare a prețurilor produce efecte juridice cu privire la
  contractele încheiate ulterior publicării acestora.
  Vânzătorul nu răspunde de orice deteriorări sau deficiențe ale produselor, care au fost
  cauzate de manipularea, utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare a produselor de către
  cumpărător.
  Vânzătorul nu este răspunzător pentru eventualele pagube/prejudicii rezultate din folosirea
  produselor în mod defectuos, inadecvat sau în alte scopuri decât cele menționate pe site la
  descrierea produselor sau pe eticheta acestora.
  Descrierea produselor se bazează pe informațiile puse la dispoziție de către furnizorii
  produselor, în acest sens vânzătorul nu își asumă responsabilitatea dacă produsele nu
  corespund așteptărilor cumpărătorului, fiind aplicabile dispozițiile privind garanția pentru
  conformitate. Imaginile disponibile pe site sunt cu titlu de prezentare a produselor, acestea
  putând fi diferite într-o oarecare măsura (cu titlu de exemplu: nuanțele produselor
  vestimentare pot fi diferite față de culoarea redată de ecranul cumpărătorului, furnizorul
  poate opera modificări neanunțate asupra ambalajelor etc), fără însă ca eventualele
  diferențe să afecteze conținutul și calitatea produselor.
  Informațiile incluse pe site pentru super-alimente au scop educațional și nu se substituie
  recomandărilor făcute de specialiști cu pregătire medicală. Pentru consumul regulat al
  oricărui aliment foarte bogat în nutrienți, vă rugăm să consultați un medic. Riscul de pierdere
  sau deteriorare a bunurilor este transferat consumatorului în momentul în care acesta, sau o
  parte terța desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a
  produselor. Informațiile folosite pentru descrierea produselor pe site, incluzând, dar fără a se
  limita la acestea, imagini statice, imagini dinamice, conținut video, multimedia etc, sunt
  utilizate doar cu titlu de prezentare și nu generează o obligație contractuală a vânzătorului.
  Vânzătorul nu își asuma răspunderea pentru funcționarea defectuoasă sau nefuncționarea
  temporară a site-ului.